Desenvolupament de la Llei 5/2012 de Mediació en assumptes civils i mercantils

El Consell de Ministres del dia 13 de desembre de 2013 ha aprovat el text del Reial Decret pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

El Reial Decret preveu la regulació respecte a la formació del mediador, un Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, la necessitat de què els mediadors disposin d’una assegurança de responsabilitat civil o garantia a fi de donar cobertura als possibles perjudicis derivats de la seva intervenció professional i una regulació relativa als mitjans electrònics per a la reclamació de quantitats que no superi els 600 euros.