Informació important per a persones mediadores en situació contemplada en les disposicions transitòries del Decret 135/2012, de 23 d'octubre

El proper 15 de novembre de 2013 finalitza el termini per incorporar-se als registres del CMDPC de les persones que estan en alguna de les 3 disposicions transitòries del Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Primera: Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat de les persones admeses en el Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil, diferents del dret de família

Segona: Incorporació al Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar de les persones que hagin realitzat una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya

Les persones que, reunint els requisits que estableix la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, acreditin una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, i l’Ordre JUS/237/2002, de 3 de juliol, per la qual es regulen el contingut i el procediment d’homologació dels cursos de formació específica en matèria de mediació familiar, disposen d’un període d’un any, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, per demanar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar.

Tercera: Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat
Les persones mediadores inscrites en el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya que acreditin documentalment haver realitzat i superat els cursos especialitzats de mediació en els àmbits del dret privat, organitzats sota els paràmetres i amb els continguts establerts pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat, d’acord amb el seu camp d’especialització, dins del termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret. 

Màster en Mediació de l’ICAB:

Edició 2009-2010
Edició 2011-2012
Edició 2012-2013

NORMATIVA

Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat DOGC núm. 6240, de 25 d'octubre Resolució JUS/196/2010, de 28 de gener

Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat DOGC núm. 5432, de 30 de juliol

Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de mediació familiar de Catalunya DOGC núm. 3641, de 23 de maig

  • Document:
Sol·licitud per ser mediador al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (Generalitat)