CEMICAB. Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

El CEMICAB té com a finalitat promoure i intervenir en l’àmbit de la mediació, i facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, advocats, o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a mediadors.

Des de la seva creació, el centre ha participat en la formació de mediadors/es, ha actuat com a impulsor de la mediació i col·laborador per garantir la prestació d’orientació sobre la mediació a tots els ciutadans.

El CEMICAB, situat a Roger de Llúria 113, baixos, de Barcelona, disposa d’un espai professional comú per a tots els advocats mediadors, oferint uns serveis especialitzats en l’àmbit de la mediació a tots els professionals inscrits .

El CEMICAB abasta les diferents matèries i les especialitats de la mediació,establint llistats dels/de les mediadors/es en funció d’aquestes.

Els nomenaments es realitzaran en virtut de les peticions i els convenis de col·laboració que estableixi el centre.

El CEMICAB establirà les tarifes corresponents a les mediacions que s’iniciïn al Centre.

Així mateix el CEMICAB disposa de:
 • Capacitat d'organització de formació continuada computable per acreditar les 20 hores anuals exigides en el reglament del CEMICAB.
 • Suport al mediador/a. El CEMICAB disposa d’un consell tècnic d’experts per facilitar suport en la realització de mediacions o co-mediacions .
 • Facilitar llistats de professionals de la mediació d’altres disciplines o col·legis per poder realitzar co-mediacions.
 • Cessió de sales habilitades per a la realització de mediacions. La inscripció al centre comportarà el dret d’ús gratuït 10 hores durant l’any.
 • Custòdia de certificacions d’actes de mediació.
 • Expedició de certificacions d’actes de mediació dipositades.
 • Serveis addicionals del CEMICAB
 • Carnet de mediador acreditat del CEMICAB
 • Utilització de la imatge corporativa del CEMICAB per identificar-se com un mediador/a inscrit al mateix.
 • Publicitat del CEMICAB i difusió de les activitats del Centre i de la qualitat dels professionals inscrits en el Centre.
 • Butlletí CEMICAB amb la informació actualitzada en relació al món de la Mediació.
 • Networking. Creació de l’espai del mediador/a per permetre l’intercanvi entre professionals d’aquest àmbit que faciliti la realització de contactes.
A més, des del CEMICAB es gestionen les peticions d’alta al Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya que no té cap cost.